نویسنده = �������� ������������ ����������
سامانۀ رفع ابهام معنایی از حروف اضافه در زبان فارسی با استفاده از قالب‌های معنایی

دوره 9، شماره 1، تیر 1397، صفحه 99-117

10.22059/jolr.2018.66652

زهرا مظفری؛ گیتی تاکی؛ مجتبی صباغ جعفری؛ پاکزاد یوسفیان