نویسنده = سمیرا ذهاب ناظوری
تعداد مقالات: 1
1. پیشوندواره های زبان فارسی: تحلیل شناختی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 83-105

10.22059/jolr.2019.273141.666454

سمیرا ذهاب ناظوری؛ آرزو نجفیان؛ بهمن زندی؛ مهدی سیزواری