نویسنده = ���������� ��������
پیشوندواره های زبان فارسی: تحلیل شناختی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 83-105

10.22059/jolr.2019.273141.666454

سمیرا ذهاب ناظوری؛ آرزو نجفیان؛ بهمن زندی؛ مهدی سیزواری