نویسنده = محمود بی جن خان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 153-170

10.22059/jolr.2019.283339.666519

مینا کریمیان؛ محمود بی جن خان؛ سید احمدرضا خاتون آبادی