نویسنده = ���� ���� �������� ����������
شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 153-170

10.22059/jolr.2019.283339.666519

مینا کریمیان؛ محمود بی جن خان؛ سید احمدرضا خاتون آبادی