نویسنده = ���������� ���������� ��������������
معناشناسی شناختی تکواژ «گاه» از منظر فرضیۀ ستیز و سازش معنایی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 97-119

10.22059/jolr.2021.314951.666676

علی علیزاده؛ حامد اکبرپور؛ فرانک جمال الدین؛ محمدرضا دهقان زاده