تحلیل نمودهای حصولی و تحققی در کردی کلهری: رویکردی کمینه‌گرا
تحلیل نمودهای حصولی و تحققی در کردی کلهری: رویکردی کمینه‌گرا

حبیب گوهری؛ مهرانگیز براورده

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.359124.666842

چکیده
  پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کمینه‌گرایی مک‌دونالد (2008) به بررسی تفاوت بین نمودهای حصولی و تحققی در زبان کردی کلهری پرداخته است. طبق این رویکرد، موضوع درونی نقشی محوری در خوانش نمودی محمول‌های حصولی ...  بیشتر
ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی
ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی

محمد عموزاده؛ معصومه دیانتی؛ ذلیخا عظیم دخت

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63137

چکیده
  پژوهش حاضر در تلاش است با نگاهی معناشناختی به توصیف پدیده‌ فرافکنی اشاری ماضی نقلی به آینده در گونه محاوره زبان فارسی بپردازد. در این راستا ضمن معرفی اجمالی برخی مفاهیم مرتبط، این مسئله را بررسی می‌کنیم ...  بیشتر