شرایط پذیرش مقاله (راهنمای نویسندگان)

 دو فصلنامه­ پژوهش‌های زبانی، مقاله­ های تحقیقی در حوزۀ زبان­شناسی نظری، کاربردی، حوزه­های وابسته، فرهنگ و زبان‌های باستانی، مطالعات مربوط به گویش­ های زبان‌های ایرانی و نقد و بررسی کتاب را به چاپ می­رساند.

ویژ­گی‌­های کلّی مقاله­‌های مورد پذیرش

- مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری منتشر نشده باشد و مادامی که داوری آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجله دیگری ارسال نشود.

 مقالات ارسالی  نباید بیشتر از دو نفر  نویسنده داشته باشد بجزء آن دسته از مقالاتی که مربوط به  رساله دانشجویان دکتری  است و در این گونه مقالات نویسندگان باید فقط نام استاد راهنما و یک استاد مشاور  را در مقاله مستخرج از رساله دکتری درج نمایند.

مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیده، واژه­های کلیدی ( 5 تا 7 واژه)، مقدمه، پیکرة اصلی مقاله، بحث و نتیجه­ گیری، و فهرست منابع باشد مقالات ارسالی باید  با قلم B Nazanin به اندازة 13 و 24 سطر در فایل متنی که از بالا و پایین 5 و از راست و چپ 4/5 تنظیم و به همراه یک فایل word (2007 یا 2010) و یک نسخه فایل   PDF در سامانه  نشریات بار گذاری  شود. اندازة قلم چکیده  فارسی به واژه‌های کلیدی  11به اندازه و بالای 300 کلمه باشد. به علاوه هر مقاله  دارای یک چکیدۀ انگلیسی با قلم Times News Roman به اندازه 12 در بالای  300 کلمه باشد. نام نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه ­محل تدریس و یا تحصیل نویسنده ­یا ­نویسندگان و آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن آنها در صفحه و پوشه‌ای جداگانه  هم به فارسی و هم به لاتین پیوست شوند.

- حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن سوای از چکیده انگلیسی و فینگلش منابع نباید بیشتر از 24 صفحه باشد.

- چکیدة های فارسی و انگلیسی مقاله  تصویری کلی از مقاله را بالای 300 واژه در اختیار خواننده قرار دهد و شامل بیان مسئله، هدف، روش تحقیق، و یافته­ های مقاله باشد.

- مقدمة مقاله ترجیحاً شامل موضوع مقاله، پیشینة تحقیق، مبانی نظری و نمایندة تصویری کلی از ساختار مقاله باشد.

- بخش‌های مختلف مقاله باید دارای شمارۀ مجزا باشد. بخش‌های مقاله با بخش 1 که به مقدمه اختصاص دارد شروع می­شود.­ عنوان هر بخش اصلی و زیربخش­ها باید با یک سطر سفید از یکدیگر، جدا و سیاه (بولد) نوشته شوند. سطر اوّل ذیل هر زیر بخش، بر خلاف سطر نخست پاراگراف‌های دیگر، نباید با تورفتگی آغاز شود.

- زیر بخش‌های هر مقاله نباید از سه لایه فرضاً به صورت 3-1-4 که بیانگر زیر بخشی از بخش سوم مقاله است تجاوز کند.

- معادل لاتین واژه­های تخصصی مهم و نام افراد کمتر شناخته شده با قلم Times New Roman در اندازۀ 10 به صورت پانوشت درج ­شود. ­به جز اسامی خاص و نام اصول دستور زبان، سایر پانوشت­های لاتین با حرف کوچک آغاز شود.

- شمارة پانوشت‌ها در هر صفحه  با یک شماره شروع و از افراط در دادن پانوشت اجتناب شود.

- در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آنها قبل از اوّلین کاربرد در پانوشت ذکر شود.

ـ منابع و ارجاعات داخل پرانتز (13)اندازه متن نوشته شود.

ـ شعرها و هر مطلبی که باید درون پرانتز بیاید با اندازۀ 10 و پاورقی‌های ضروری با اندازۀ 10 نوشته شود.

ـ ابتدای هر بند، با نیم سانتی‌متر تورفتگی شروع شود؛ سطر نخستِ زیرِ هر عنوان، نیاز به تورفتگی ندارد.

ـ در منابع پایانی، شروع هر منبع عادی آغاز شود، و اگر منبعی بیش از یک سطر بود، سطر دوم نیاز به تورفتگی دارد.

- چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیۀ مقاله از منابع مالی سازمان و یا نهادهای خاصی استفاده کرده­اند و یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله از آنان یاری گرفته­ اند باید در اولین پانوشت بدون شماره به این مطلب اشاره نمایند.

- در تهیۀ نمودارهای درختی و امثال آن از ابزارهای­Draw، Table­ و  Equationدر محیط ­Word استفاده شود تا تنظیم آنها در نسخة نهایی مشکلی را به وجود نیاورد.

کلیۀ مثال‌ها، نمودارها، و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد.

- در واج­نویسی داده­های مربوط به زبان و یا گویشی ناآشنا از قلم نسخۀ  Doulus Sil IPA  استفاده شود.   

 - در ارجاعات چنانچه به نام مؤلفی در داخل متن مقاله اشاره شده است، سال انتشار اثر در داخل پرانتز و در صورتی که مقصود نویسنده ارجاع به صفحۀ خاصی از اثر مورد اشاره است، صفحه مورد نظر پس از علامت دو نقطه (:) در درون آن قرار داده شود. اگر به نام مؤلف در متن تصریح نشده باشد، نام مؤلف مورد ارجاع را نیز باید در داخل پرانتز ذکر شود. اگر اثری بیش از یک جلد داشته باشد، بعد از نام مؤلف شماره جلد اثر ذکر شود و علامت دو نقطه (:) بعد از آن بیاید. مثال؛

- سمیعیان (1983)

- (هدایت، 1342: 184-183)

- (طبری، 2/1375: 584)

- نقلقول‌های مستقیم بیش از سه سطر باید به صورت جدا از متن اصلی و با یک سانتی‌متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم متن، ولی به اندازۀ 10 نگاشته و در انتهای آن نام نویسنده و سال انتشار اثر و پس از علامت دو نقطه، شمارۀ صفحه ­ای که از آن نقل شده درج شود.

- منابع فارسی و لاتین در دو بخش مجزا در پایان مقاله با ترتیب الفبایی مانند نمونه ­های ذیل آورده شود. در منابع فارسی نام نویسنده به طور کامل قید و از گذاردن نقطه بعد از آن خودداری شود.

 

کتاب

بی‌جن خان، محمود (1384). واج شناسی: نظریه بهینگی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

Chomsky, N. 1981. Lectures on government and binding, Dordrecht, Foris

 

مقاله

دبیرمقدّم، محمد (1367).ساخت­های سببی در زبان فارسی. مجله زبان­شناسی، سال پنجم، شماره اوّل، بهار و تابستان، 13-75.

Say, I, and C. Pollard. 1991. An integrated theory of complement control, Language, 67:63-113.

 

فصل از یک کتاب و یا مقاله­ای از مجموعۀ مقالات همایش­ها

Keenan, E. 1988. On semantics and binding theory, In J. Hawkins (ed.),Explaining language universals (99.104-55), Oxford: Blackwell.

رساله

 Tomilka, s. 1996. Focusing effects in VP ellipsis and interpretation Doctoral  dissertation, university of Massachusetts: Amherst.

 

اثر ترجمه شده: نام خانوادگی نویسنده، نام کامل نویسنده، (سال انتشار)، نام کتاب به صورت ایرانیک، نام مترجم، محل انتشار صورت ترجمه شدة اثر، نام ناشر.

وبگاه­های اینترنتی: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده، عنوان مقاله و یا اثر مورد استفاده به صورت کج نویسی، نشانی وبگاه اینترنتی.

http://www.biainili-urartu.de/Iran/Urmia-2004/22.jpg

- از شماره ­گذاری و یا قرار دادن خط تیره در آغاز مدخل‌های فهرست منابع اجتناب شود.

-تمامی آثاری که در بخش منبع نویسی مقالات آمده است، ضرور دارد نویسنده یا نویسندگان فینگلیش آنها را در بخش منبع نویسی درج نمایند.

نمونه:

انوری، حسن و حسن احمدی گیوی (1396). دستور زبان فارسی جلد دوم، ویرایش چهارم، تهران: فاطمی.

Anvari, H. & Ahmadi Givi, H., 2017, Persian Grammar, Vol 2. 4th Ed., Tehran: Fatemi [In Persian].

- چنانچه اثری در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص می­ دهد، سطر دوّم به بعد با استفاده از کلید ­Tab با یک سانتیمتر فاصلة بیشتر از متن ادامه یابد.

- ویراستار مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است. 

- چاپ مقاله منوط به تأیید هیئت داوران است.

ـ علائم اختصاری:

ه. ش: هجری شمسی                                                        ق. م: قبل از میلاد 

 ه. ق: هجری قمری                                                          م: میلادی

      ت: تولد                                                                       ش: شماره

     م: متوفی