ساخت اضافه در زبان فارسی: بررسی پیکره‌بنیاد
ساخت اضافه در زبان فارسی: بررسی پیکره‌بنیاد

مینو نساجیان؛ راضیه شجاعی؛ محمد بحرانی

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 161-182

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.72007

چکیده
  ساخت اضافه همواره در نظریه‎های مختلف زبان‎شناسی نظیر آوایی، ساختواژی و نحوی حائز اهمیت بوده است و زبان‎شناسان ایرانی تاکنون تحلیل‎های متفاوتی از این ساخت به دست داده‎اند. عدم تظاهر کسرۀ اضافه ...  بیشتر