شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی
شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی

مینا کریمیان؛ محمود بی جن خان؛ سید احمدرضا خاتون آبادی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 153-170

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.283339.666519

چکیده
  در یک تحقیق میان‌رشته‌ای، به‌منظور چگونگی درک گفتمان و ایجاد انسجام در یک متن با استفاده از دستگاه الکترومغزنگاری ۳۲ کاناله، آزمایشی برای بررسی نحوۀ پردازش رابطۀ هم‌مرجعی حین هم‌مرجع شدن عبارت ارجاعی ...  بیشتر