همپایگی در گروه‌های دستوری ناهم‌مقوله از منظر دستور شناختی
همپایگی در گروه‌های دستوری ناهم‌مقوله از منظر دستور شناختی

سبا هاشمی نسب؛ سحر بهرامی خورشید

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.331126.666748

چکیده
  در این پژوهش به بررسی همپایگی گروه‌های دستوری ناهم‌مقولۀ زبان فارسی در چارچوب دستور شناختی پرداخته‌ایم. هسپلمث (2007: 1) همپایگی را به ساخت‌هایی نحوی اطلاق کرده است که در آن‌ها دو یا چند واحد از یک «نوع»، ...  بیشتر