نویسنده = نعمت الّهی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش دوم: فعل¬های اوستایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-110

آژیده مقدّم؛ نرگس نعمت الّهی