نویسنده = شفیعی، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختواژی و معناشناختی پسوند کوچک ساز «چه»در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-180

رضا مقدم کیا؛ اکرم شفیعی