نویسنده = سعادت مصطفوی، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. معین شدگی و تحول ساخت مجهول در زبان فارسی از مجهول ایستا به مجهول پویا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-60

فائزه سعادت مصطفوی