نویسنده = عظیم دخت، ذلیخا
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-116

محمد عموزاده؛ معصومه دیانتی؛ ذلیخا عظیم دخت