مدیر مسئول


دکتر عبدالرضا سیف استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • seifut.ac.ir
 • 02161112574

سردبیر


دکتر علی افخمی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران

زبانشناسی

 • aafkhamiac.ut.ir

دبیر تخصصی


دکتر مزدک انوشه دانشیار زبان شناسی

زبان شناسی

 • mazdakanusheut.ac.ir
 • 61113037

ویراستار انگلیسی


دکتر حمیده معرفت استاد زبان انگلیسی دانشگاه تهران

زبان انگلیسی

 • marefatut.ac.ir
 • 61113037

اعضای هیات تحریریه


دکتر یادگار کریمی دانشیار- دانشگاه کردستان

زبانشناسی

 • y.karimihotmail.com
 • -

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اشرف صادقی استاد دانشگاه تهران

زبانشناسی

 • a_sadeghiut.ac.ir
 • 02161112574

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدتقی راشد محصل استاد پژوهشگاه علوم انسانی

فرهنگ و زبانهای باستانی

 • m_rasdedyahoo.com
 • 02161112574

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود بی جن خان استاد دانشگاه تهران

زبانشناسی

 • mbjkhanut.ac.ir
 • 02161112574

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد عموزاده مهدیرجی استاد دانشگاه اصفهان

زبانشناسی

 • amouzadehfgn.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر یحیی مدرّسی تهرانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی

زبانشناسی

 • y_modarasiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد راسخ مهند استاد زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا

زبانشناسی

 • mrasekhmahandyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حسن رضایی باغ‌بیدی استاد دانشگاه تهران

فرهنگ و زبانهای باستانی

 • hrbaghbidigmail.com
 • 02161112560

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر نیکلاس سیمز ویلیامز استاد مدرسۀ مطالعات شرقی و افریقایی

زبانشناسی

 • n_sims-williamsgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سیمین کریمی استاد دانشگاه آریزونا

زبانشناسی

 • s_karemigmail.com

مدیر داخلی


دکتر محمد جواد عظیمی استادیار مدعو دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • m_j_azimiyahoo.com

مدیر اجرایی


دکتر نعمت اله علی محمدی دکتری دانشگاه تهران

تاریخ ایران پیش از اسلام