اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا سیف

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

seifut.ac.ir
02161112574

سردبیر

علی افخمی

زبانشناسی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران

aafkhamiac.ut.ir

دبیر تخصصی

مزدک انوشه

زبان شناسی دانشیار زبان شناسی

mazdakanusheut.ac.ir
61113037

ویراستار انگلیسی

حمیده معرفت

زبان انگلیسی استاد زبان انگلیسی دانشگاه تهران

marefatut.ac.ir
61113037

مدیر داخلی

محرم باستانی

باستان شناسی دانشگاه تهران

bastani1353ut.ac.ir