نویسنده = ���������� ������������ ����������
ساخت فعل در زبان بلخی

دوره 1، شماره 1، آذر 1389

محمود جعفری دهاقی