نویسنده = �������� ������ ������������ �������� ��������������
بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقولۀ وجهیت در فارسی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 21-50

محمد عموزاده شادی شاه ناصری