بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقولۀ وجهیت در فارسی
بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقولۀ وجهیت در فارسی

محمد عموزاده شادی شاه ناصری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 21-50

چکیده
  در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین فرایند ترجمه به مثاب? کنشی زبانی- فرهنگی، پیامدهای حاصل از تأثیرات پنهان ترجمه از زبان انگلیسی را بر مقول? وجهیت زبان فارسی مورد بررسی قرار دهیم و در قالب یک مطالع? اولیه ...  بیشتر