نویسنده

دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان و دانشجوی دکتری زبان¬شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین فرایند ترجمه به مثاب? کنشی زبانی- فرهنگی، پیامدهای حاصل از تأثیرات پنهان ترجمه از زبان انگلیسی را بر مقول? وجهیت زبان فارسی مورد بررسی قرار دهیم و در قالب یک مطالع? اولیه آن دسته از صورت‌های دستوری و نقش‌های گفتمانی افعال وجهی را که در اثر ترجمه تغییر پیدا کرده‌اند شناسایی کنیم. برای انجام این کار، داده‌ها از گون? مکتوب روانشناسی تعلیم و تربیت انتخاب گردیدند و سپس در قالب دو گروه متون ترجمه‌شده و تألیفی در دو مقطع زمانی متفاوت به لحاظ مدت و میزان تماس زبانی دو زبان فارسی و انگلیسی، طبقه‌بندی شدند. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها میزان قوت و ضعف صافی فرهنگی زبان فارسی و همگرایی یا واگرایی افعال وجهی بررسی و ارزیابی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of English on Persian Modal Auxiliaries through Translation

نویسنده [English]

  • Mohammad Amuzadeh Shadi Shah-naseri

چکیده [English]

This article is an attempt first to introduce translation as a linguistic-cultural process, and then to seek the impact of the English language on Persian modal auxiliaries. Parallel corpora of Persian translated and original texts derived from the area of educational psychology were analyzed based on the theoretical framework of House (1997, 2001). The results show us that although the discoursal-pragmatic priorities of English modal auxiliaries did not predominate directly over their Persian equivalents in Persian translated texts due to the contact phenomenon, the Persian cultural filter was applied less consistently in the second time span, leading to a growing tendency towards the extreme of possibility on the certainty continuum while in the first half, the dominance of certainty extreme was witnessed in Persian original texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Certainty
  • Covert translation
  • Cultural filter
  • English / Persian
  • Modal auxiliaries