بررسی تحلیل عناصر ساختواژی کلمات مرکب فعلی بر مبنای نظریه صرف مبتنی بر واژه قاموسی
بررسی تحلیل عناصر ساختواژی کلمات مرکب فعلی بر مبنای نظریه صرف مبتنی بر واژه قاموسی

فائزه ارکان

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 1-20

چکیده
  اصولاً هر زبانی برای بیان مفاهیم جدید از امکانات و فرایندهای متعددی استفاده می‌کند تا برای آن مفاهیم، صورت‌های لفظی وضع نماید. این فرایندها شامل مواردی نظیر ترکیب، اشتقاق، تصریف، ابداع و غیره است. ...  بیشتر
بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقولۀ وجهیت در فارسی
بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقولۀ وجهیت در فارسی

محمد عموزاده شادی شاه ناصری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 21-50

چکیده
  در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین فرایند ترجمه به مثاب? کنشی زبانی- فرهنگی، پیامدهای حاصل از تأثیرات پنهان ترجمه از زبان انگلیسی را بر مقول? وجهیت زبان فارسی مورد بررسی قرار دهیم و در قالب یک مطالع? اولیه ...  بیشتر
تجزیه و تحلیل واج‌شناختی افعال بی‌قاعدة زبان فارسی معاصر : رویکرد بهینگی
تجزیه و تحلیل واج‌شناختی افعال بی‌قاعدة زبان فارسی معاصر : رویکرد بهینگی

فاطمه کرمپور و زهرا چراغی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 51-82

چکیده
  در این مقاله چگونگی رابطة بین بن ماضی و بن مضارع در چهارچوب رویکرد بهینگی تجزیه و تحلیل می‌شود. از آن‌جایی که تحلیل این موضوع در چهارچوب رویکرد اشتقاقی منجر به استفاده از قواعد و فرایندهای واجی می‌شود ...  بیشتر
ساخت‌های فعلی استمراری – تأکیدی در گویش هورامی
ساخت‌های فعلی استمراری – تأکیدی در گویش هورامی

یادگار کریمی زانیار نقشبندی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 83-100

چکیده
  در این مقاله ساخت فعلی خاصی در گویش هورامی (پاوه‌ای) مورد بررسی قرار می‌گیرد که در این جستار ساخت استمراری-تأکیدی نامیده می‌شود و از پیوند نحوی افعال مضارع اخباری، ماضی استمراری و ماضی ساده با مصدر سازندة ...  بیشتر
بررسی نقش معنایی پسوندهای ـَ ‌نده و ـ ‌‌ار در زبان فارسی
بررسی نقش معنایی پسوندهای ـَ ‌نده و ـ ‌‌ار در زبان فارسی

غلامحسین کریمی¬دوستان ابراهیم مرادی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 101-128

چکیده
  این مقاله در چهارچوب نظری? نمود معنایی- واژگانی لیبر(2004) به بررسی نقش معنایی پسوندهای ـَ نده و ـ ار می‌پردازد. این نظریه با استفاده از شش مشخّص? معنایی: مادّه ، پویا ، مکان ، وضع یا جایگاههای رویدادی استنباطی ...  بیشتر
معانی و ساخت‌های دستوری حروف اضافه در زبان‌های پهلوی ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی
معانی و ساخت‌های دستوری حروف اضافه در زبان‌های پهلوی ساسانی و پارسی میانۀ ترفانی

آژیده مقدم

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 129-156

چکیده
  حروف اضافه در زبان‌های پهلوی ساسانی و پارسی میان? ترفانی طیف نسبتاً گسترده‌ای از مفاهیم را در برمی‌گیرند و در پیوند با اجزای گوناگون جمله، به تعیین نقش دستوری آنها نیز یاری می‌دهند. معانی برخی از حروف ...  بیشتر
ادبیات کتیبه‌ای: بازنگری بر کتیبۀ اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان
ادبیات کتیبه‌ای: بازنگری بر کتیبۀ اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان

سیروس نصرالله‌زاده

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1390، صفحه 129-156

چکیده
  مقالة حاضر در خصوص کتیبه‌ای از دورة پارتی است که در شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه قرار دارد. این نقش برجستة پارتی دونفر را تصویر کرده است که در دو گوشة این نقش برجسته دو کتیبه نوشته شده است. کتیبة ...  بیشتر