نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

چکیده

مقالة حاضر در خصوص کتیبه‌ای از دورة پارتی است که در شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه قرار دارد. این نقش برجستة پارتی دونفر را تصویر کرده است که در دو گوشة این نقش برجسته دو کتیبه نوشته شده است. کتیبة سمت راست به سبب فرسایش چندان قابل قرائت تازه‌ای نیست؛ اما کتیبة سمت چپ پیش از این قرائت دیگری، یعنی گودرز پسر گیو، شده بود. نگارنده بر اساس مشاهدة نزدیک و قالب‌گیری به قرائت دیگری، یعنی گودرز پسر اردوان، رسیده است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inscriptional Literature: A Review of Parthian Inscription of Sar-e Pol-e Zohab: Godarz Son of Gew or Godarz Son of Ardawan

نویسنده [English]

  • Cyrus Nasrollahzadeh

چکیده [English]

The present paper is about an inscription from the Parthian era which has been found in the town of Sar-e Pol-e Zohab in the province of Kirmanshah. This Parthian bas-relief is about two people on the two sides of the bas-relief inscription. The investigation on the right-handside, due to erosion is not quite readable, but the left-handside inscription had been formerly read and believed to be ‘Godarz, son of Gew’. As I have personally studied this inscription and obtained a moulding there of, I have come at a different understanding; it reveals ‘Godarz, son of Ardawan’. This present paper refers to this incident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Godarz son of Ardawan
  • Godarz son of Gew
  • inscription
  • Parthian
  • Sar-e Pol-e Zohab