دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-156 (3) 
بررسی ریشه شناختی چند فعل هورامی

صفحه 57-75

حسین سلگی؛ دکتر رحمان بختیاری


تظاهر آهنگی تکیة دومین در زبان فارسی معاصر

صفحه 127-146

امیرسعید مولودی؛ دکتر محمود بی جن خان