نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه تهران

چکیده

کهنموئی‌پور (2003) در چارچوب نظری? واج‌شناسی نوایی و تحت عنوان قاعد? تسطیح معتقد است که در شبک? بازنمایی تکیه، بجز آخرین گروه واجی در سطح گروه آهنگ که تکی? اصلی میگیرد، سایر کلماتی که دارای علامت x در سطح گروه آهنگ هستند تکی? دومین می‌پذیرند. هدف مقال? حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا میتوان برای گروه‌هایی که تکی? دومین را جذب میکنند شاهدی از نظام آهنگ زبان ارائه کرد. برای یافتن پاسخ این پرسش داده‌هایی که بر طبق قاعد? تسطیح برخوردار از تکی? دومین بودند توسط نگارندگان تولید و ضبط شد و منحنی زیروبمی داده‌های ضبط‌شده به وسیل? نرم‌افزار پرت استخراج شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پس از تحلیل نظام آهنگ آنها مشخص شد که گروه‌های واجی که تکی? دومین را جذب میکنند، نواخت مرزنمای %H دارند؛ مگر در مواردی که گروهی که تکی? دومین را جذب کرده است، آخرین گروه واجی یک گروه آهنگ باشد که در این صورت نواخت مرزنمای آن تابع نواخت مرزنمای گروه آهنگ خواهد بود؛ به این معنی که اگر گروه آهنگ نواخت مرزنمای %Hیا %L داشته باشد، نواخت مرزنمای آخرین گروه واجی نیز به ترتیب %H و %L% خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intonational Representation of Secondary Stress In Contemporary Persian Language

نویسندگان [English]

  • Amir Saeed Moloodi 1
  • Mahmoud Bijankhan 2

چکیده [English]

In the theory of phrasal phonology and on the basis of the leveling
rule, Kahnemuyipour (2003) claims that in the stress representation,
the words with? symbols in the intonational phrase level, receive
secondary stress. The objective of this article is scrutinizing the
intonational evidence for secondary stress in Persian. Analyzing the
data which had secondary stress and were produced by the authors
with Pratt software, revealed that the phonological phrases that take
secondary stress are marked by a high boundary tone; except in the
cases where the phonological phrase taking secondary stress is the last
phonological phrase of an intonational phrase. In this situation, the
boundary tone of the last phonological phrase will be subordinate to
the boundary tone of the intonational phrase. In other words, if an
intonational phrase is marked by a high boundary tone or by a low
boundary tone the last phonological phrase taking secondary stress in
the intonational phrase, will be marked respectively by a high and a
low boundary tone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • boundary tone.
  • intonational phrase
  • leveling rule
  • phonological phrase
  • secondary stress