نویسنده

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

این مقاله به بررسی همبسته های ادراکی کشش جبرانی در زبان فارسی میپردازد. در یک آزمایش ادراکی، درک شنیداری کشش جبرانی از طریق تغییر مقادیر دیرش واکه، اختلاف دامنه 2 H1-H و H1-F1 و بسامد پایه مطابق با نتایج آزمایش تولیدی صادقی (2007) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تغییرات دیرش واکه اصلیترین نشانة ادراکی کشش واکه است و عوامل دیگر مانند
اختلاف دامنه H1-H2 و H1-F1 و فرکانس پایه بر درک کشش واکه اثر افزایشی دارند ؛ یعنی منحنی تغییرات پاسخهای شنیداری کشش جبرانی تا حد زیادی تابعی از تغییرات دیرش واکه است ولی سطح اطمینان پاسخها با اضافه شدن عوامل اختلاف دامنه H1-H2 و H1-F1 یا فرکانس پایه تا حدی افزایش می یابد. همچنین بررسی آماری اثر مستقل عوامل اختلاف دامنه H1-H2 و H1-F1 یا فرکانس پایه و اثر تعاملی آنها با دیرش واکه به طور جداگانه نشان داد اختلاف دامنه H1-H2 و H1-F1 همبسته قویتری از فرکانس پایه برای درک کشش جبرانی است.
واژه های کلیدی: کشش جبرانی، فرکانس پایه، اختلاف دامنه H1-H2 و H1-F1 ، دیرش واکه، واک بازداشته، واک نفسی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compensatory Lengthening in Persian: A Perception Experiment

نویسنده [English]

  • Vahid Sadeghi

چکیده [English]

This article addresses the perceptual correlates of compensatory
lengthening in Persian. In a perception experiment, duration,
spectral tilt measurements H1-H2 and H1-F1 and F0 were varied in
several steps based on the results from a production experiment
(Sadeghi, 2007). Subjects were asked to identify the tokens
involving vowel length. Results revealed that duration is the most
reliable perceptual correlate of vowel length, and that intensity
level manipulations provide stronger vowel length cues than F0
differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breathy voice
  • compensatory lengthening
  • creaky voice
  • Duration
  • F0
  • spectral tilt differences H1-H2 and H1-F1