نویسنده

استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه کردستان

چکیده

این مقاله به بررسی سازوکارهای دخیل در بازبینی حالت مطلق بر روی مفعول بند متعدی و فاعل بند لازم در ساخت کنایی میپردازد. نخست دو رویکرد کمینه گرای غالب به اشتقاق ساخت کنایی (الف) حالت مطلق به مثابة حالت بینشان و (ب) حالت مطلق به مثابة حالت فاعلی معرفی میشود. سپس با استناد به شواهدی جدید از اشتقاق نحوی افعال مرکب لازم در زمان گذشته در زبان کردی و به تبع آن، با بررسی نحوة بازبینی حالت مطلق در این گونه ساختها استدلال م یشود که رویکرد (ب) به ساخت کنایی از کفایت تجربی و نظری بالاتری برخوردار است و این به نوبة خود تلاشی در راستای ارائة اشتقاق نحوی طبیعیتر برای ساختهای کنایی به شمار میرود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Checking Absolutive Case in the Ergative Structure

نویسنده [English]

  • Yadegar Karimi

چکیده [English]

This paper investigates the nature of Absolutive case and the
syntactic mechanisms underlying its licensing. To this end, two
recent minimalist approaches to the syntactic derivation of ergative
structure will be introduced. Drawing on evidence from the
syntactic derivation of clauses with intransitive complex predicates
in Kurdish, it will be established that the Absolutive case is
checked by the head of the Tense Phrase (T°). Thus construed, the
chain of argumentation in this paper favors an approach to ergative
structure where Absolutive case is treated on a par with Nominative
case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absolutive case
  • ergative structure
  • inherent case
  • intransitive complex predicate