نویسنده

دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه بوعلی همدان

چکیده

رویکرد معنی‌شناسی شناختی که مبنای درک پدیده‌های مختلف زبانی و غیرزبانی را «شناخت» انسان میداند، از طریق ابزارهای متعددی از جمله شکل گیری طرح‌واره‌های تصوری در ذهن، به توجیه چگونگی درک مقولاتی زبانی نظیر «هم‌معنائی» میپردازد. در مقالة حاضر با بررسی جایگزینی معنایی که روند آن از سمت مفاهیم انتزاعی به سمت مفاهیم ملموس و عینی است، به ارزیابی نقش طرحواره‌های تصوری در ایجاد «هم‌معنائی بافتی» در سطح افعال زبان فارسی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که تشابه طرح‌واره‌های تصوری افعال، عامل اصلی بروز هم‌معنائی در آنهاست. افزون بر این، نزدیکی مفاهیم واژه‌ها، سبب هم‌معنی شدن و جایگزینی آنها به جای یکدیگر میشود و «شناخت» انسان است که نزدیکی مفاهیم را تشخیص میدهد. یقیناً پیامد چنین پدیده‌ای هرگز هم‌معنائی مطلق نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Cognitive Approach to the Context Synonymy in Persian Verbs

نویسنده [English]

  • Raheleh Gandomkar

چکیده [English]

Cognitive semantic approach, which deals with the "cognition" of
human being, tries to explain the way of human understanding by
means of different tools, such as image schema. In this way, there is
an explanation for synonymy. The purpose of writing this paper is
to show the reasonability of semantic substitution of Persian verbs
in context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • categories
  • cognition.
  • Cognitive Semantics
  • conceptual
  • context-dependent
  • image schema
  • synonymy