نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشتة زبان و فرهنگهای باستانی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار رشتة زبان و فرهنگهای باستانی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هورامی از گویشهای گورانی و زیر مجموعة شاخة زبانی گورانی- زازا است و یکی از گویشهای ایرانی شمال غربی به شمار میآید. هورامی گویشی محافظه کار است و ویژگیهای آوایی و صرفی کهنی را حفظ کرده است؛ از اینرو بررسی ریشه شناختی این گویش ما را به نکات جالبی در شناخت دقیقتر زبانهای ایرانی رهنمون میسازد. در این مقاله به بررسی ریشه شناختی برخی فعلهای گویش هورامی پرداخته شده و صورت فرضی دورة میانة گویش و نیز صورت ایرانی آغازین ماده های مضارع و ماضی این فعلها، بازسازی شده است. همچنین با بررسی تحولات آوایی این فعلها و ذکر واژه های همریشه با آنها، سعی شده است که جایگاه این گویش در گستر ة زبانهای ایرانی مشخص شود. مواد گویشی این پژوهش از میان گویشوران هورامان لهون جمع آوری شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Etymological Study of some Hōrāmian Verbs

نویسندگان [English]

  • Hossein Solgi 1
  • Rahan Bakhtiari 2

چکیده [English]

H?r?m? is a g?r?n? dialect and subset of G?r?n?-Z?z? linguistic
branch and is considered as one of northwest Iranian dialects.
H?r?m? is a preserved dialect and have preserved the archaic
phonetic and inflective characteristics, so etymological study of this
dialect leads to considerable points in more accurate identification
of Iranian languages. In this article, etymological study of some
verbs of H?r?m? have been investigated and assumptive form of the
dialect’s middle age and also proto-Iranian of past and present stem
of these verbs has been reconstructed. There is also effort to be
specified position of this dialect in scope of Iranian languages, by
studying phonetic transformations of these verbs and mention of
cognate words. Dialectic materials of this study have been collected
from native speakers of H?r?m?n ? Luh?n.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Etymology
  • Hōrāmiandialect
  • phonetic transformations
  • proto-Iranian.
  • Verb