نویسنده

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

چکیده

اصولاً هر زبانی برای بیان مفاهیم جدید از امکانات و فرایندهای متعددی استفاده می‌کند تا برای آن مفاهیم، صورت‌های لفظی وضع نماید. این فرایندها شامل مواردی نظیر ترکیب، اشتقاق، تصریف، ابداع و غیره است. فرایند ترکیب، کلمات/ ستاک‌های مرکّب را خلق می‌کند و فرایند‌های اشتقاقی و تصریفی از طریق وندافزایی بر کلمات/ ستاکهای از پیش موجود و یا بالقوه به زایش کلمات جدید می‌پردازند. این ستاک‌ها می‌توانند بسیط و یا مرکب باشند. مسئل? اصلی این نوشتار، تحلیل کلمات مرکّب فعلی در چهارچوب نظری? صرف مبتنی بر واژ? قاموسی است که از سوی مارک آرونف در سال 1994 معرفی گردیده است.
در تحلیل این کلمات، وجود یک ستاک فعلی مرکّب مقیّد فرض می‌شود که در اثر فرایند ترکیبِ دو ستاک واژگانی حاصل ‌شده است. سپس فرایندهای واژه‌سازی (اشتقاق، تصریف) بر این ستاک مرکّب اعمال می‌گردد. بنابراین اثبات وجود این نوع ستاک، امری ضروری است، بدین علت که پای? بسیاری از فرایندهای واژه‌سازی است و بدون فرض آن برخی از فرایندهای زایای واژه‌سازی صورت نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Morphological Elements of Verbal Synthetic Compounds Based on Lexeme-Based Morphology

نویسنده [English]

  • f ar

چکیده [English]

There are different processes to form new words in every language, including compounding, derivation, inflection, etc. In compounding, two lexical stems form a compound. In derivation and inflection, new words are coined by affixation or some phonetic changes. This kind of affixation is applied on the simple or compound stem. Here our compound stem is a bound compound stem, consisting of a noun and a verb, which has verbal category (v), due to the feature ‘Percolation principles’ in Lieber (1983). This bound compound verbal stem is the base of many derivations and inflections.
According to lexeme-based morphology/ LBM (Aronoff, 1994), every productive word formation process is applied on a lexeme or its stem in order to build a new word. A stem in Aronff 's frame of mind is a sound form in morphology/ morphological spell-out. Indeed, affixation is applied on this stem separate from its function (semantics and syntax) in word formation rules. This is the core of Separation Hypothesis. So, in LBM, morphophonological representations act separately from syntactico-semantic representations. We study stem and affixes within this frame. Without the assumption of the existence of the bound compound verbal stem, many derivations are not possible. Many affixes can attach this stem paradigmatically, and so various new words are formed based on a bound compound verbal stem. Indeed, replacing affixes in the final position of verbal compounds increases the productivity of word formation processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bound compound verbal stem
  • Internal structure
  • Lexeme-based morphology
  • Morphological perspective
  • Verbal synthetic compound