نویسنده

دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه تهران/دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه تهران/دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله چگونگی رابطة بین بن ماضی و بن مضارع در چهارچوب رویکرد بهینگی تجزیه و تحلیل می‌شود. از آن‌جایی که تحلیل این موضوع در چهارچوب رویکرد اشتقاقی منجر به استفاده از قواعد و فرایندهای واجی می‌شود که طبیعی نیستند، در این مقاله ‌این موضوع در چهارچوب رویکرد بهینگی که یکی از رویکردهای محدودیت‌بنیاد می‌باشد تحلیل می‌شود. در این تحلیل محدودیت‌های حاکم بر بن ماضی افعال بی‌قاعدة زبان فارسی معرفی می‌شوند و در نهایت با ارائة دو محدودیت نشان‌داری نقض‌پذیر به صورت به تبیین این مسئله پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Phonological Analysis of Modern Persian Irregular Verbs: An Optimality Approach

نویسنده [English]

  • Fatemeh Karampour Zahra Cheraghi

چکیده [English]

This paper provides an analysis of Persian verbs within the framework of Optimality theory. To be more specific, it mainly cocentrates on past and present stems of Persian verbs.
Since analyzing this subject within the derivational framework would result phonological rules which are not natural, it is analysed by Optimality theory which is one of the constraint-based approach.
Based on this, we hypothesized that past stem is derived from present stem by adding past morpheme. Later , using violation and comparative tableau, we argued that past stems of the Persian irregular verbs are dominated by two violable markedness constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agreement.
  • constraint
  • Optimality
  • past stem
  • present stem