نویسنده = �������������� ������������ ���������������� ������������������������
بررسی نقش معنایی پسوندهای ـَ ‌نده و ـ ‌‌ار در زبان فارسی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 101-128

غلامحسین کریمی¬دوستان ابراهیم مرادی