نویسنده = ���������������������� �������� ����������
گروه سور و گروه ممیز در بلوچی سرحدی، تحلیلی کمینه گرا

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 37-56

دکتر علی درزی؛ دکتر ناهید یاراحمدزهی