نویسنده = ���������������� �������� ����������
بررسی ریشه شناختی چند فعل هورامی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 57-75

حسین سلگی؛ دکتر رحمان بختیاری