نویسنده = ������������ �������� ������������
بازبینی حالت مطلق در ساخت کنایی (ارگتیو)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 95-113

دکتر یادگار کریمی