نویسنده = ���� ���� �������� �������� ����������
تظاهر آهنگی تکیة دومین در زبان فارسی معاصر

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 127-146

امیرسعید مولودی؛ دکتر محمود بی جن خان