نویسنده = ���������� ���������� ��������
نامة بلخی بُرزمهر(bh1)

دوره 3، شماره 1، آبان 1391، صفحه 1-17

10.22059/jolr.2012.30292

محمود جعفری دهقی؛ شیما جعفری دهقی