نویسنده = محمد عموزاده
تعداد مقالات: 2
1. افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-40

جلال رحیمیان؛ محمد عموزاده


2. بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-76

محمد عموزاده؛ حدائق رضایی