نویسنده = ���������������� ��������
افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 21-40

10.22059/jolr.2013.35922

جلال رحیمیان؛ محمد عموزاده


بررسی مفاهیم وجهی زمان دستوری در زبان فارسی

دوره 3، شماره 1، آبان 1391، صفحه 53-76

10.22059/jolr.2012.30295

محمد عموزاده؛ حدائق رضایی