نویسنده = ������������ �������� ������������
دستوری‌شدگی و بسط استعاری

دوره 3، شماره 1، آبان 1391، صفحه 117-134

10.22059/jolr.2012.30298

مهرداد نغزگوی کهن؛ محمد راسخ مهند