ردگان‌شناسی سازوکارهای تصریحِ شناختی در ترجمه: رهیافتی نوین
ردگان‌شناسی سازوکارهای تصریحِ شناختی در ترجمه: رهیافتی نوین

سهیل دانش‌زاده؛ علی افخمی؛ بهروز محمودی بختیاری

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69532

چکیده
  در این پژوهش می‌کوشیم سازوکارهای تصریح ترجمه‌ای را  با عطف توجه به بنیادهای شناختی آن و در چهارچوب عملیات‌های تعبیرگری شناختی شناسایی و صورت‌بندی کنیم. در همین راستا با فهم تصریح به مثابۀ نوعی تصمیم ...  بیشتر