معنی‌شناسی عبارات اشاری: معرفی انگاره‌ای شناختی-گفتمانی
معنی‌شناسی عبارات اشاری: معرفی انگاره‌ای شناختی-گفتمانی

بهلول علائی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 81-99

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57504

چکیده
  عبارات اشاری جزو دسته‌ای از عبارات زبان هستند که به نظر می‌رسد برای درک مصداقشان باید به بافت برون زبانی مراجعه کرد. این عبارات، علاوه بر کاربرد ارجاعی، از کاربرد مرجعداری و حتی کاربرد آزاد نیز برخوردارند. ...  بیشتر
نظریۀ ارجاع مستقیم و مسئلۀ جایگزینی اسامی خاص هم‌مرجع در جمله‌های نگرش گزاره‌ای
نظریۀ ارجاع مستقیم و مسئلۀ جایگزینی اسامی خاص هم‌مرجع در جمله‌های نگرش گزاره‌ای

بهلول علایی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 101-119

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50274

چکیده
  نظریۀ ارجاع مستقیم در باب اسامی خاص، متعاقب ناکارآمدی نظریه‌های توصیفی در تبیین ارجاع اسامی خاص مطرح شده است. امّا خود این نظریه با مشکلی اساسی روبرو بوده است. اگر تنها جزء معنی در یک اسم خاص، ارجاعِ ...  بیشتر