نویسنده = ������ ���������� ������ ����������
همنوایی در ترکی آذربایجانی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 43-56

10.22059/jolr.2013.35360

سید محمّد رضی نژاد؛ محمود بی جن خان