همنوایی در ترکی آذربایجانی
همنوایی در ترکی آذربایجانی

سید محمّد رضی نژاد؛ محمود بی جن خان

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35360

چکیده
  در این مقاله به بررسی همنوایی در زبان ترکی آذربایجانی می­پردازیم. اوّلین بار کیســبرث (1970) همنوایی را مطرح کرد. گاهی یک زبان یا زبان­های متعـدد به شیوه­های متعدد از پذیرش یک ساخـت در برون­داد اجتنـاب ...  بیشتر