فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش نخست
فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش نخست

آژیده مقدم؛ نرگس نعمت الهی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 111-129

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35364

چکیده
  فعل در زبان­های ایرانی باستان بر مبنای زمان، نمود، شخص، شمار و دو جهتِ اکتیو و میانه بررسی می‌شود. بنابر دیدگاه رایج، جهت میانه وسیلۀ تبدیل ریشه­های گذرا به ناگذر است. این دیدگاه با مشاهدۀ ریشه­هایی ...  بیشتر