نویسنده = ���������������������������� �������� ����������