نویسنده = ������������ �������������� ������
همپایگی در گروه‌های دستوری ناهم‌مقوله از منظر دستور شناختی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 139-166

10.22059/jolr.2022.331126.666748

سبا هاشمی نسب؛ سحر بهرامی خورشید


چندمعنایی در ترکیب‌های دارای ساخت [X be-VPRES]: تحلیلی در چارچوب نظری صرف ساخت

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 27-47

سحر بهرامی خورشید؛ روزبهان یزدانی مقدم


ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 59-77

10.22059/jolr.2017.63135

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده


ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 39-57

10.22059/jolr.2016.61524

حسین رضویان؛ صدیقه کاوسی تاجکوه؛ سحر بهرامی خورشید