نویسنده = ������������������ ����������������� ����������������
رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-20

10.22059/jolr.2016.57496

پارسا بامشادی؛ مهین‌ناز میردهقان میردهقان