نویسنده = ������������ ������������ ��������
تقطیع پذیری و ترتیب پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 71-96

10.22059/jolr.2020.268569.666420

مریم حمصیان اتفاق؛ عادل رفیعی؛ بتول علی نژاد