نویسنده = ���������� ���������� ��������
تحولات معنایی «ور / بر»

دوره 9، شماره 2، دی 1397، صفحه 89-107

10.22059/jolr.2018.69530

احسان چنگیزی؛ الهه حسینی ماتک