نویسنده = ���������� ���������������� �������� ��������
تحلیل نشانه ـ روان کاوی رمان نوجوان «مسابقه دات کام» با رویکرد واسازی

دوره 10، شماره 1، تیر 1398، صفحه 59-82

10.22059/jolr.2019.72001

امیر حسین رحیمی زنجانبر؛ فاطمه بستانی؛ حسین زارع