نویسنده = ��������������������� ��������
ردگان‌شناسی سازوکارهای تصریحِ شناختی در ترجمه: رهیافتی نوین

دوره 9، شماره 2، دی 1397، صفحه 129-150

10.22059/jolr.2018.69532

سهیل دانش‌زاده؛ علی افخمی؛ بهروز محمودی بختیاری