بررسی شناختی تأثیر مصنوعات فرهنگی بر درک استعاری مفهوم زمان در زبان فارسی
بررسی شناختی تأثیر مصنوعات فرهنگی بر درک استعاری مفهوم زمان در زبان فارسی

امیرعلی خوشخونژاد؛ عباسعلی آهنگر؛ پاکزاد یوسفیان؛ مهرداد مظاهری

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.275105.666470

چکیده
  در فرهنگ­های مختلف، افراد برای ساختن بازنمایی­های زبانی زمان از فضا استفاده می­کنند. به طور­کلی، دو رویکرد مختلف نسبت به عبارت­های زمانی اشاره­ای مشهود است: یکی استعاره زمان­متحرک و دیگری ...  بیشتر